วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2553

โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามนโยบาลรัฐบาล

ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามนโยบาลรัฐบาล สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป นั้น
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดป่าได้ดำเนินการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นประจำทุกเดือน เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขี้น และเป็นการแบ่งเบาภาระให้แก่ผู้ดูแล รายละเอียดแสดงดังภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น