วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2553

โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามนโยบาลรัฐบาล

ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามนโยบาลรัฐบาล สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป นั้น
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดป่าได้ดำเนินการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นประจำทุกเดือน เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขี้น และเป็นการแบ่งเบาภาระให้แก่ผู้ดูแล รายละเอียดแสดงดังภาพ

ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการงานประเพณีสงกรานต์ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2553

กำหนดจัดงานโครงการงานประเพณีสงกรานต์ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2553 ในวันที่ 12 เมษายน 2553 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดป่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ในงานมีกิจกรรมการแสดงของผู้สูงอายุ ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ พักรับประทานอาหารกลางวัน และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ รวมทั้งมอบของที่ระรึกให้แก่ผู้สูงอายุที่มาร่วมงาน ฯ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลวัดป่าได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงถึงมุฑิตาจิตที่มีต่อผู้สูงอายุ และสืบทอดศิลปสัฒนธรรมประเพณีในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์เป็นประจำทุกปี
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดป่าจึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมงานโครงการงานประเพณีสงกรานต์ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2553 ในวันที่ 12 เมษายน 2553 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดป่า ในครั้งนี้